WEDSTRIJDREGLEMENT Catch The Snowflakes

ARTIKEL 1

Brussels Airport Company NV (BAC), met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Auguste Reyerslaan 80, organiseert een wedstrijd zonder aankoopverplichting die loopt van 20/11/2019 tot en met 16/12/2019, 23u55.

ARTIKEL 2

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor travel agents en tour operators actief in België, Nederland en Frankrijk, met uitzondering van: de personeelsleden van BAC en haar partners, haar reclameagentschappen, elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van huidige wedstrijd.

Zijn eveneens uitgesloten van het recht tot deelname aan deze wedstrijd: de familieleden in de eerste graad van de personen dewelke in de voorgaande alinea vermeld worden, evenals de personen die op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn als de personen dewelke in de voorgaande alinea vermeld worden.

Deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van dit wedstrijdreglement.

ARTIKEL 3

Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd moet men naar catchthesnowflakes.brucard.be surfen. Op deze pagina moet de deelnemer zoveel mogelijk sneeuwvlokken vangen in de opgegeven tijd. Achteraf dient de deelnemer zijn of haar gegevens in te vullen. Op het einde vult hij/zij de schiftingsvraag in en kiest hij of zij op de hoogte gehouden wilt worden van aanbiedingen van Brussels Airport.

Er zijn 2 hoofdprijzen: een duoticket voor een retourvlucht van Icelandair vanuit Brussels Airport naar Reykjavik en een duoticket met Air Canada naar Toronto of Montreal. De deelnemer die de meeste sneeuwvlokken vangt, wint het duoticket naar Canada, de tweede in de ranking het duoticket naar Ijsland.

In het geval van een ex-aequo zal de schiftingsvraag het toelaten om de winnaars te kiezen. Elke deelname die onvolledig is, zal als nietig aanzien worden. Elke deelname die onvolledig is, wordt uitgesloten van deelname. Elke deelnemer mag maximum één (1) keer deelnemen aan de wedstrijd.

Bijkomend aan deze wedstrijd is er de mogelijkheid om 1 van de 40 limited edition Brussels Airport kerstballen te winnen. Personen met een geldige BruCard krijgen per post een kaart toegestuurd met een Snow Code. Deze code dienen zij in te voeren op de website catchthesnowflakes.brucard.be.
Elke 20ste code wint een kerstbal, de deelnemer weet meteen of hij/zij gewonnen heeft. Er worden maximaal 40 kerstballen verdeeld. De deelnemer dient nadien zijn gegevens in te vullen en krijgt de Kerstbal per post opgestuurd naar het adres dat hij/zij invult op het online formulier. Elke code kan maar 1x gebruikt worden. De code is nominatief en mag niet doorgegeven worden aan derden.

ARTIKEL 4

Deelnemers aan de wedstrijd maken kans op volgende prijzen:

De tickets gelden voor 2 samenreizende personen waarvan 1 persoon de winnaar moet zijn. De luchthaventaksen en toeslagen zijn inbegrepen in de prijs. Extra kosten voor bijvoorbeeld visumaanvragen zijn niet inbegrepen in de prijs en ten koste van de winnaars. Tickets zijn nominatief en niet overdraagbaar. De reservering dient voor 10/02/2020 gemaakt te zijn, de volledige reis moet plaatsvinden voor 31/12/2020 en kan daarna niet meer worden aangepast.

ARTIKEL 5

De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht per e-mail.
Wanneer de winnaars van de vliegtuigtickets bevestigen* dat zij de de prijs in ontvangst hebben genomen, ontvangen zij het ticket via e-mail. De winnaars moeten volgende gegevens voor 31/01/2020 doorgeven:

De boeking moet uiterst op 10/02/2020 gemaakt worden.
*Gebeurt dit niet op tijd (voor 31/01/2020) dan vervalt de prijs.

Prijzen kunnen niet omgeruild worden en zijn niet omzetbaar in geld, geheel noch gedeeltelijk, en zijn niet overdraagbaar aan derden. BAC behoudt zich het recht voor om een prijs te geven waarvan de waarde gelijk is aan de voorziene prijs.

ARTIKEL 6

Uitgezonderd het geval voorzien in artikel 5, zal er omtrent deze wedstrijd geen telefonische of digitale communicatie plaatsvinden, noch zal er briefwisseling verstuurd worden, noch tijdens de wedstrijd, noch na afsluiting ervan.

ARTIKEL 7

Er wordt slechts één (1) prijs per adres, per familie, per IP-adres toegekend.

Elke poging tot fraude en elke poging tot het kunstmatig verhogen van de kans om te winnen of elke vorm van manipulatie, al dan niet georganiseerd en al dan niet mits het gebruik van een informaticaprogramma, wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer.

ARTIKEL 8

BAC kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden georganiseerd door BAC voor een bepaalde periode uitsluiten, in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd.

ARTIKEL 9

De organisatoren van deze wedstrijd behouden zich het recht voor om de actie en de wedstrijd of het verloop te wijzigen ingeval van onvoorziene omstandigheden of indien omstandigheden buiten de wil van de organisatoren dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

ARTIKEL 10

BAC behoudt zich het recht voor om over de wedstrijd en haar winnaars te communiceren, en dit voor promotionele doeleinden.

De deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de social media, de website en andere digitale of analoge kanalen van BAC.

ARTIKEL 11

BAC is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.

BAC is niet aansprakelijk voor druk-, spel-, zetfouten of andere fouten of technische problemen (internet, e-mail, …).

ARTIKEL 12

De deelnemer verleent uitdrukkelijk de toestemming voor de geautomatiseerde verwerking van zijn persoonsgegevens door Brussels Airport Company NV, Luchthaven Brussel-Nationaal, 1930 Zaventem. Dit teneinde een vlotte afhandeling van deze wedstrijd te garanderen.

Indien de deelnemer hiermee uitdrukkelijk akkoord is gegaan door het daartoe voorziene vakje aan te vinken en/of het keuzevak te selecteren, mag BAC deze deelnemer informeren met betrekking tot promoties, huidige en toekomstige aanbiedingen van BAC, wedstrijden, informatie, etc.

BAC behandelt persoonsgegevens overeenkomstig de terzake geldende regelgeving. Door persoonsgegevens mee te delen gaat de deelnemer uitdrukkelijk akkoord dat Brussels Airport Company persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de modaliteiten beschreven in haar privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op de website: https://www.brusselsairport.be/nl/privacy-policy.

Brussels Airport Company is verantwoordelijke voor de verwerking en Czech Airlines is de verwerker van de persoonsgegevens die de deelnemer in het kader van deze wedstrijd verstrekt.

De deelnemer kan te allen tijde kosteloos zijn persoonsgegevens inzien, laten wijzigen of verwijderen of zich verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Hiertoe volstaat het om een e-mail naar privacy@brusselsairport.be te sturen.

ARTIKEL 13

Het loutere deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van het huidig reglement in zonder enig voorbehoud. Geen enkele betwisting zal aanvaard worden betreffende de verwoording van de vragen en betreffende de antwoorden op de vragen.

ARTIKEL 14

Dit reglement wordt beheerst door het Belgische recht.

Eventuele geschillen in verband met dit reglement, behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.